Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών

Το DIGITS: Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Το έργο υλοποιείται από εταίρους στην Πολωνία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γερμανία. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω πρακτικών εργαλείων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής τους.

Σχετικά με το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου DIGITS είναι η βελτίωση της ψηφιακής ένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών στις επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, μέσω πρακτικών εργαλείων και προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής για αυτές. Πιο συγκεκριμένα, το έργο DIGITS στοχεύει στη βελτίωση της εθνικής και διακρατικής κατανόησης των αναγκών ψηφιακής ένταξης των γυναικών στην ΕΕ. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν πρακτικά εργαλεία και να συγκεντρωθούν χρήσιμοι πόροι όσον αφορά την ψηφιακή ένταξη και την κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες με μεταναστευτικό-προσφυγικό υπόβαθρο.

Για το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία DIGITS θα δώσει προτεραιότητα στην αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως των μεταναστριών με περιορισμένες ψηφιακές γνώσεις, σύμφωνα με τις αρχές της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2020-25, ως μέσο για την προώθηση της προοπτικής του φύλου στην προτεινόμενη δράση. Η προσέγγισή μας αποσκοπεί στη βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών και των ενδιαφερομένων που έχουν άμεση πρόσβαση στις γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και, τελικά, την ενδυνάμωσή τους. Επίσης, ένας συγκεκριμένος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών, των σχετικών φορέων και του κοινού σχετικά με τις ανάγκες ψηφιακής ένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών.

Στόχοι:

Το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθοδολογιών ανάπτυξης ικανοτήτων στον ψηφιακό αλφαβητισμό. Η μεθοδολογία ανάπτυξης ικανοτήτων του έργου DIGITS θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων:

Η προσέγγισή μας αποσκοπεί να βελτιώσει την ικανότητα των επαγγελματιών και των ενδιαφερομένων μερών που έχουν άμεση πρόσβαση στις γυναίκες υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με το πώς να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και, τελικά, να τις ενδυναμώσουν. Επίσης, ένας συγκεκριμένος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών, των αρμόδιων φορέων και του κοινού σχετικά με τις ανάγκες ψηφιακής ένταξης των γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ανάπτυξης ικανοτήτων που αναπτύχθηκε από το έργο DIGITS θα είναι ένα ελκυστικό εργαλείο με υψηλή προσβασιμότητα και με ευέλικτη ψηφιακή ανάπτυξη φιλική προς τον χρήστη, η οποία θα επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή σε διάφορα περιβάλλοντα, ενισχύοντας τη μάθηση και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητά της και τη συμβατότητά της με τις επικείμενες κοινωνικές και μαθησιακές προκλήσεις.

Σχετικά με τους Εταίρους

Austrian Association of Inclusive Society

Η AIS φημίζεται για την παραγωγή ανεξάρτητων μελετών ποιότητας, καθώς και για τη συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες και την προώθηση καλών πρακτικών που παράγουν σημαντικό έργο. Η Inclusive Society εργάζεται επί του παρόντος για την υλοποίηση μιας ευρείας ποικιλίας έργων και υποστηρίζει τη στρατηγική επιρροή σε διάφορους τομείς εστίασής μας. Τα μέλη του προσωπικού και οι εθελοντές/ριες δεσμεύονται να αγωνιστούν για ίσα δικαιώματα για όλους και να προωθήσουν την πλήρη ένταξη των κοινωνικά μειονεκτούντων, των ατόμων με αναπηρία και των περιθωριοποιημένων ατόμων σε όλες τις πτυχές της ζωής.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

BK Consult

Η BK Consult είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβουλευτικής που διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε επίπεδο ανάπτυξης και υλοποίησης. Ιδρύθηκε το 1994 και διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε διακρατικά έργα, έχοντας συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας που ξεπερνά τον προϋπολογισμό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διασφάλιση της ποιότητας. Πρόθεσή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας για να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε οργανισμούς και εταίρους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες μας, με βιώσιμο τρόπο.

Η BK CONSULT GMBH ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:

Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της παροχής προγραμμάτων κατάρτισης, με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών (TNA, DACUM, πλαίσια ικανοτήτων της ΕΕ, EQAVET, συστήματα πιστωτικών μονάδων της ΕΕ, συμφωνίες μάθησης, αξιολόγηση μέσω της δημιουργίας βρόχων ανατροφοδότησης), έξυπνων ψηφιακών και άλλων εργαλείων (e-learning) μέσω πλατφορμών MOOC, παιχνιδοποίησης, βιωματικής εκπαίδευσης. Απασχόληση, είτε ως διευκολυντές μέσω της υποστήριξης των start-up και της επιχειρηματικότητας, είτε μέσω της αποτελεσματικής αναβάθμισης/επανειδίκευσης των εργαζομένων και των ανέργων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Οι τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναλύσεων αναγκών της αγοράς, μελετών εντοπισμού, ALMPs και την εισαγωγή συστημάτων WBL και μαθητείας σε τομεακό/εθνικό επίπεδο. Κοινωνική ένταξη, με στόχο ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, των μακροχρόνια ανέργων, των μειονοτικών ομάδων, των υπηκόων τρίτων χωρών και αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων (λόγω φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας). Διασφάλιση ποιότητας, προσφέροντας βαθιά γνώση και εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαλείων και μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας.

Symplexis

Η Symplexis είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσπαθεί να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους, μέσω δράσεων και μέτρων που αναπτύσσουν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SYMPLEXIS ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Αποστολή της Symplexis είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα και αποσκοπούν στην προώθηση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό. Παράλληλα, προωθεί και προστατεύει τα δικαιώματα διαφόρων ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των θυμάτων, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα.

Diesis Coop

Το Diesis Network είναι ένα από τα ευρύτερα δίκτυα που ειδικεύεται στην υποστήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα διακυβεύονται σε κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό επίπεδο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η παγκόσμια δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών και η συνεργατική προσέγγιση είναι η μόνη απάντηση στην παγκόσμια κρίση. Επομένως, δίνουμε μεγάλη αξία στις 60+ οργανώσεις-μέλη μας σε 30+ χώρες.

Λειτουργώντας ως ένα μοναδικό οικοσύστημα, δημιουργούμε και πολλαπλασιάζουμε τον αντίκτυπο μέσω στενής συνεργασίας με τα μέλη μας, τα οποία εκπροσωπούν πάνω από 100 000 οργανώσεις και 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσω σημαντικών εθνικών ομοσπονδιών και δικτύων υποστήριξης.

Με διάφορα προφίλ, υπόβαθρα και καταβολές, η ομάδα μας συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που βασίζονται στη γνώση, όπως κατάρτιση, σχεδιασμός έργων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια και έρευνα.

Polskie Forum Migracyjne

Το ίδρυμα Polish Migration Forum Foundation (PFM) δημιουργήθηκε το 2007 για την προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Πολωνία. Στο PFM, θέλουμε η Πολωνία να είναι μια χώρα όπου οι άνθρωποι διαφορετικών φυλών, θρησκειών και πολιτισμών ζουν αρμονικά και με σεβασμό, επιδιώκοντας τη συμφωνία και τη συνεργασία. Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε την ένταξη των ανθρώπων που μεταναστεύουν στην Πολωνία, έτσι ώστε η χώρα να γίνει δεύτερη πατρίδα τους. Η PFM προσφέρει ολοκληρωμένη και επαγγελματική υποστήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες/τριες που ζουν στην Πολωνία.

Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και υποστηρίζουμε δραστηριότητες που οδηγούν σε διάλογο μεταξύ ανθρώπων που εκπροσωπούν διάφορους πολιτισμούς. Το Ίδρυμα ειδικεύεται σε ενημερωτικές δραστηριότητες, παρέχοντας: άμεση υποστήριξη σε αλλοδαπούς (ψυχολογική, σχετικά με την αγορά εργασίας, σχετικά με τη νομιμοποίηση της διαμονής), εκπαιδεύσεις (για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κυβερνητικούς υπαλλήλους) και δραστηριότητες μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (εργαστήρια, παιχνίδια στην πόλη). Επιπλέον, το PFM υποστηρίζει τις μετανάστριες οργανώνοντας μαθήματα τοκετού και ομάδες υποστήριξης για τις μητέρες μετανάστριες.

Η εργασιακή μας ηθική - καινοτομία, συμμετοχή, προσοχή στην ποιότητα. Καινοτομία: Αναζητούμε πάντα νέους τρόπους δράσης. Αναλύουμε τις ανάγκες των μεταναστών/τριών και ανταποκρινόμαστε με ευελιξία. Χρησιμοποιούμε τις διεπιστημονικές γνώσεις της ομάδας μας για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.

Συμμετοχή: Δίνουμε μεγάλη σημασία και δέσμευση σε κάθε συνάντησή μας με τους δικαιούχους. Είμαστε μια ομάδα ακτιβιστών και γι' αυτό οι δράσεις υποστήριξης των αλλοδαπών είναι σημαντικές για εμάς προσωπικά. Εμπλέκουμε ενεργά εθελοντές/ριες στο έργο μας.

Προσοχή στην ποιότητα: Λειτουργούμε σφαιρικά. Φροντίζουμε ώστε τα αλλοδαπά άτομα να μπορούν να λάβουν υποστήριξη από εμάς σε διάφορες πτυχές της ζωής τους. Είναι σημαντικό για εμάς να βελτιώνουμε πάντα τις ικανότητες της ομάδας μας. Συμμετέχουμε σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Hub for Innovation Policy

Το Hub for Innovation Policy (HIP) είναι μια start-up εταιρεία που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας για την προώθηση και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων. Τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν ψηφιακά εργαλεία, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ομάδα μας περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες με διεπιστημονικό υπόβαθρο, αλλά και με στέρεο υπόβαθρο και εμπειρία στη συνεργασία με τους φορείς της αγοράς και τον τρίτο τομέα σε διεθνές επίπεδο. Η συνολική μας εμπειρία και το ιστορικό μας περιλαμβάνει επιτυχημένη συνεργασία με εταιρείες διαφόρων βιομηχανιών και οικονομικών τομέων, ιδρύματα και τοπικές αρχές σε διάφορες χώρες της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΜΚΟ και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η προσέγγισή μας είναι πελατοκεντρική και βασίζεται στη στενή και τακτική συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, για την επίτευξη εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις τους.

GREEK FORUM OF MIGRANTS - Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (GFM) είναι ένα δίκτυο οργανώσεων και κοινοτήτων μεταναστών/τριών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, λειτουργεί ως συνδικαλιστικό όργανο και τα μέλη του αριθμούν σήμερα περίπου 40 Κοινότητες - Οργανώσεις.

Αποστολή του φόρουμ είναι η προώθηση της ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών/τριών με την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και συμμετοχής τους, μέσω της συνεργασίας με θεσμούς, ΜΚΟ και την κοινωνία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών/τριών και η ισότιμη εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη είναι ο κύριος στόχος του φόρουμ.
Για να υλοποιήσει το έργο και τις δράσεις του, το φόρουμ ενεργεί σε τρεις διαφορετικούς αλλά αλληλοεξαρτώμενους τομείς: με τις κοινότητες των ίδιων των μεταναστών/τριών, με την ελληνική κοινωνία και με το ελληνικό κράτος, με τις οργανώσεις και τους θεσμούς του.