Jesteśmy tutaj, by pomóc w budowaniu kompetencji cyfrowych migrantek.

DIGITS: Soft DIGITal Skills building for TCN women to dwuletni projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+. Projekt jest realizowany przez partnerów w Polsce, Grecji, Rumunii, Belgii, Austrii i Niemczech. Projekt ma na celu poprawę integracji cyfrowej kobiet z krajów trzecich (TCN) poprzez praktyczne narzędzia i dostosowane interwencje edukacyjne, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia.

O projekcie

Głównym celem projektu DIGITS jest poprawa integracji cyfrowej kobiet TCN w wybranych krajach UE poprzez praktyczne narzędzia i dostosowane interwencje edukacyjne, aby zapewnić im lepszą jakość życia. Mówiąc dokładniej, projekt DIGITS ma na celu poprawę krajowego i ponadnarodowego zrozumienia potrzeb integracji cyfrowej kobiet w UE. Ważne jest, aby opracować praktyczne narzędzia i zebrać przydatne zasoby w zakresie integracji cyfrowej, a tym samym sprawiedliwości społecznej dla kobiet ze środowisk migrantów-uchodźców.

W tym celu konsorcjum DIGITS nada priorytet zwiększeniu wskaźników uczestnictwa wśród osób o mniejszych szansach, w szczególności migrantek z niewielką wiedzą cyfrową, zgodnie z zasadami strategii równości płci 2020-25 jako narzędzia promowanej perspektywy płci w proponowanym działaniu. Nasze podejście zostanie zintegrowane w celu poprawy zdolności specjalistów i interesariuszy, którzy mają bezpośredni dostęp do kobiet z TTVN, w zakresie rozwijania ich umiejętności cyfrowych, a ostatecznie wzmocnienia ich pozycji. Konkretnym celem jest również podniesienie świadomości wśród profesjonalistów, odpowiednich interesariuszy i opinii publicznej na temat potrzeb włączenia cyfrowego kobiet z TTVN.

Cele:

Projekt skupi się na opracowaniu i zastosowaniu pionierskich metod budowania potencjału w zakresie umiejętności cyfrowych. Metodologia budowania potencjału w ramach projektu DIGITS przyczyni się również do rozwoju i poprawy umiejętności i kompetencji:

Nasze podejście zostanie zintegrowane w celu poprawy zdolności profesjonalistów i interesariuszy, którzy mają bezpośredni dostęp do kobiet TCN, w zakresie rozwijania ich umiejętności cyfrowych, a ostatecznie wzmocnienia ich pozycji. Konkretnym celem jest również podniesienie świadomości wśród profesjonalistów, odpowiednich interesariuszy i opinii publicznej na temat potrzeb włączenia cyfrowego kobiet z TTVN. Platforma internetowa do budowania potencjału opracowana w ramach projektu DIGITS będzie atrakcyjnym narzędziem o wysokiej dostępności i elastycznym, przyjaznym dla użytkownika rozwoju cyfrowym, co pozwoli na łatwą adaptację w wielu kontekstach, zwiększając w ten sposób integrację z uczeniem się i szkoleniem na wszystkich poziomach oraz wspierając jego trwałość i kompatybilność z nadchodzącymi wyzwaniami społecznymi i edukacyjnymi.

O partnerach

Austrian Association of Inclusive Society

AIS cieszy się dobrą reputacją dzięki niezależnym badaniom wysokiej jakości, a także zaangażowaniu w międzynarodową współpracę i promowanie dobrych praktyk, które generują odpowiednią pracę. Inclusive Society pracuje obecnie nad realizacją szerokiej gamy projektów i promuje strategiczny wpływ w wielu sektorach, które dotykają naszych głównych obszarów tematycznych. Pracownicy i wolontariusze są zaangażowani w walkę o równe prawa dla wszystkich i promowanie pełnego włączenia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, niepełnosprawnych i marginalizowanych we wszystkich aspektach życia.

GŁÓWNYMI OBSZARAMI ZAINTERESOWANIA SĄ

BK Consult

BK-con jest niszową firmą konsultingową, która posiada szerokie doświadczenie w projektach finansowanych przez UE, na poziomie rozwoju i wdrażania. Jako firma założona w 1994 roku, posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w projektach międzynarodowych, uczestnicząc w projektowaniu i wdrażaniu projektów o łącznej wartości przekraczającej budżet 4 miliardów euro. Świadczymy szeroki zakres usług, ułatwiając budowanie potencjału i zapewnianie jakości. Naszym zamiarem jest wykorzystanie naszego doświadczenia w celu zapewnienia wartości dodanej organizacjom i partnerom na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, tworząc wartość dodaną dla naszych społeczeństw w sposób zrównoważony.

BK CONSULT GMBH OBEJMUJE OBSZARY TEMATYCZNE:

Symplexis

Symplexis to grecka organizacja non-profit, która dąży do zapewnienia równych szans dla wszystkich poprzez działania i środki, które budują umiejętności, wzmacniają pozycję i promują aktywne zaangażowanie i uczestnictwo, koncentrując się na najbardziej wrażliwych kategoriach populacji, a zwłaszcza tych o mniejszych szansach.

DZIAŁALNOŚĆ SYMPLEXIS OPIERA SIĘ NA PODEJŚCIACH I INTERWENCJACH KIEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW WOKÓŁ CZTERECH GŁÓWNYCH OSI WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ, A MIANOWICIE:

Integracja społeczna i ekonomiczna osób najbardziej potrzebujących, obejmująca szeroką gamę działań mających na celu zmniejszenie ubóstwa, zapobieganie marginalizacji i promowanie trwałej integracji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności koncentrując się na obywatelach państw trzecich. Ochrona i promowanie praw człowieka poprzez działania i interwencje, które zaspokajają potrzeby wielu dyskryminowanych grup ludności, takich jak kobiety, dzieci i osoby starsze, ofiary przemocy i handlu ludźmi, społeczność LGBTQI, Romowie i małoletni bez opieki, migranci i osoby ubiegające się o azyl / uchodźcy. Podnoszenie kwalifikacji, budowanie potencjału i wzmacnianie pozycji grup w trudnej sytuacji w celu promowania równego dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dla wszystkich oraz promowania uczenia się przez całe życie, koncentrując się na osobach o niskich kwalifikacjach, które napotykają trudności na rynku pracy. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania i projekty mające na celu zmniejszenie ubóstwa wśród młodzieży, promowanie ochrony dzieci oraz stymulowanie integracji i rozwoju społecznego.

Misją Symplexis jest zwiększanie spójności społecznej poprzez zintegrowane działania i działania oparte na projektach, które mają na celu promowanie integracji grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, przy jednoczesnym promowaniu i ochronie praw różnych grup ludności, które są dyskryminowane, koncentrując się na wzmocnieniu pozycji i wsparciu ofiar, podnoszeniu świadomości i wymianie informacji na wszystkich poziomach.

Diesis Coop

Diesis Network jest jedną z najszerszych sieci specjalizujących się we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych. Biorąc pod uwagę wysoką stawkę społeczną, ekonomiczną i ekologiczną, jesteśmy głęboko przekonani, że globalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i podejście oparte na współpracy jest jedyną odpowiedzią na globalny kryzys. Dlatego też przywiązujemy dużą wagę do naszych ponad 60 organizacji członkowskich w ponad 30 krajach.

Funkcjonując jako unikalny ekosystem, tworzymy i zwielokrotniamy wpływ poprzez ścisłą współpracę z naszymi członkami, którzy reprezentują ponad 100 000 organizacji i 1,3 miliona miejsc pracy za pośrednictwem głównych krajowych federacji i sieci wsparcia.

Dzięki różnorodnym profilom, środowiskom i pochodzeniu nasz zespół jest aktywnie zaangażowany we wdrażanie działań opartych na wiedzy, takich jak szkolenia, projektowanie projektów, usługi konsultingowe i doradcze, pomoc techniczna i badania.

Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Polskie Forum Migracyjne (PFM) powstała w 2007 roku, aby działać na rzecz praw migrantów w Polsce. W PFM chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążąc do porozumienia i współpracy. Naszą misją jest wspieranie integracji osób migrujących do Polski - tak, aby stała się ona ich drugą ojczyzną. PFM oferuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie uchodźcom i migrantom mieszkającym w Polsce.

Rozwijamy inicjatywy i wspieramy działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi reprezentującymi różne kultury. Fundacja specjalizuje się w działaniach informacyjnych, zapewniając: bezpośrednie wsparcie dla cudzoziemców (psychologiczne, dotyczące rynku pracy, legalizacji pobytu), szkolenia (dla nauczycieli, psychologów, urzędników państwowych) oraz działania z pogranicza edukacji formalnej i nieformalnej (warsztaty, gry miejskie). Dodatkowo PFM wspiera kobiety-migrantki organizując szkoły rodzenia i grupy wsparcia dla matek-migrantek.

Nasza etyka pracy - innowacyjność, zaangażowanie, dbałość o jakość. Innowacyjność: Zawsze szukamy nowych sposobów działania. Analizujemy potrzeby migrantów i elastycznie na nie reagujemy. Wykorzystujemy interdyscyplinarną wiedzę naszego zespołu w rozwijaniu naszych działań

Zaangażowanie: W każde z naszych spotkań z beneficjentami wkładamy dużo serca i zaangażowania. Jesteśmy zespołem aktywistów - działania wspierające cudzoziemców są dla nas osobiście ważne. Aktywnie angażujemy wolontariuszy w naszą pracę.

Dbałość o jakość: Działamy kompleksowo. Dbamy o to, by cudzoziemcy mogli otrzymać od nas wsparcie w różnych aspektach swojego życia. Ważne jest dla nas stałe podnoszenie kompetencji naszego zespołu. Uczestniczymy w szkoleniach, seminariach i wizytach studyjnych.

Hub for Innovation Policy

Hub for Innovation Policy (HIP) to firma typu start-up, której misją jest wykorzystywanie innowacji i technologii do rozwijania i wzmacniania usług podmiotów biznesowych i społecznych. Główne narzędzia, które wykorzystujemy w tym celu, obejmują narzędzia ICT, programy budowania potencjału i usługi konsultingowe.

Nasz zespół składa się z ekspertów wywodzących się z różnych dziedzin, ale posiadających solidne doświadczenie w pracy z interesariuszami rynkowymi i trzecim sektorem na poziomie międzynarodowym. Nasze łączne doświadczenie i osiągnięcia obejmują udaną współpracę z firmami z różnych branż i sektorów gospodarki, instytucjami i władzami lokalnymi w różnych krajach UE, Komisją Europejską oraz organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi w dziedzinie praw człowieka.

Nasze podejście jest zorientowane na klienta, oparte na ścisłej i regularnej współpracy i interakcji z naszymi klientami i partnerami, w celu osiągnięcia rozwiązań dostosowanych do ich konkretnych potrzeb i wyzwań.

GREEK FORUM OF MIGRANTS - Elliniko Forum Metanaston

Greckie Forum Migrantów (GFM) to sieć organizacji i społeczności migrantów w Grecji. Zostało założone we wrześniu 2002 r., działa jako związek - organ, a jego członkowie liczą obecnie około 40 społeczności - organizacji.

Ich misją jest promowanie integracji i włączenia migrantów poprzez zwiększanie ich indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności i uczestnictwa, poprzez współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem - na poziomie krajowym i europejskim.

Ich głównym celem jest obrona praw migrantów oraz ich równej integracji zawodowej i społecznej..
Aby wdrożyć swoją pracę i działania, są one aktywowane w trzech różnych, ale współzależnych obszarach: ze społecznościami samych migrantów, ze społeczeństwem greckim oraz z państwem greckim, z jego organizacjami i instytucjami.